تبلیغات
 تا حالا بازی  (پرندگان خشمگین) را بازی كردید. اگر نكردید پیشنهاد می كنم بازی كنید.

برای این كه این بازی را ببرید باید: دقت زیاد-تمركز-استراتژیك خوب را داشته باشید با داشتن این ها می توانید بازی را
ببرید.